Bericht über den III. Internationalen Kongress für Philosophie

1909

Bericht über den III. Internationalen Kongress für Philosophie

R. G. Assagioli
Pages 278-285

Johann Georg Hamann e Ralph Waldo Emerson
(Alcune curiose coincidenze fra le loro Idee)