Cover of Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy

Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy

ORGANIZING TEAM

Bulgarian Organizing Committee

  Todor Pavlov, President
  Sava Ganovski, Vice-President
  Stefan Anguelov, Secretary-General
  Mikhail Bachvarov, Secretary
  Dobrin Spassov, Secretary
  Deian Pavlov, Secretary
  Anastas Cholakov, Secretary
  Nacho Papazov
  Anguel Balevski
  Pantelei Zarev
  Nikolai Iribadjakov
  Nikola Stefanov
  Kiril Bratanov
  Tsondyu Shtilianov
  Stanoy Yonev
  Vasil Vankov
  Panayot Gindev
  Velichko Dobriyanov
  Azaria Polikarov
  Guirgine Guirguinov
  Anguel Bankov
  Kiril Vassilev
  Raycho Karakolov
  Grozdan Vekilov
  Geno Tsonkov
  Assen Katov
  Assen Kojarov
  Lyubomir Dramaliev

International Organizing Committee

  Leo Gabriel
  Francesco Larroyo
  Richard P. Mckeon
  Chaim Perelman
  Jan Theodoracopoulos
  Sava Ganovski
  Andre Mercier
  Stefan Anguelov
  Alfred J. Ayer
  Adam Schaff
  Raymond Panikkar
  Pavel V. Kopnin
  Raymond Klibansky
  Wilfrid Sellars
  Matao Nodda
  Deian Pavlov