PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 23, Issue 1, 1975

Fetafizyka, Logika, Historia Filozofii

Elżbieta Wolicka
Pages 119-137

Teoriopoznawcze aspekty pojęcia „imago” u św. Tomasza i św. Bonawentury

Usage and Metrics
PDC