PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Roczniki Filozoficzne

Volume 63, Issue 2, 2015

Hervé Pasqua
Pages 105-123

Jednotroistość i trójjedność według Kuzańczykowej henologii

Artykuł podejmuje kwestię Kuzańczykowej koncepcji relacji trynitarnych wyrażonych kategoriami Jednotroistości i Trójjedności. Tłem przeprowadzonych analiz jest tradycja pitagorejsko- -neoplatońska, w którą autor wpisuje Mikołaja z Kuzy jako jednego z reprezentantów heno- logicznej wizji rzeczywistości. Specyfikę prezentowanego podejścia w odniesieniu do filozofii Mikołaja z Kuzy determinuje ujmowanie jej w perspektywie Bytu, a w zasadzie Bycia, perspektywie mocno naznaczonej licznymi nawiązaniami do filozofii Martina Heideggera.