PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 19, Issue 2, Autumn 2014

Marek Lechniak
Pages 255-259

Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research]