PDC Homepage

Home » Products » Citations

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 5, Issue 1, 2018

Necdet Yildiz
Pages 90-103

Nietzsche’de Arı Öznenin Eleştirisi

Cited by

  • Selcuk Ulutas. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. Postmodern Etki Ve Sinemada Belirsizliğin Varoluşu: Lost Highway Filmi İncelemesi 2019. [CrossRef]
There may be additional citations on Google Scholar.