PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy

Volume 1, Issue 1, 2014

Kurtul Gülenç
Pages 19-40

Edmund Husserl’de ‘Başkasının Beni’ Sorunu ve İntersubjektivite Kavramı

İnsan, kendi özvarlığını ancak toplumda gerçekleştirebilmektedir, bundan dolayı bütün gerçekliğini ancak başkalarıyla birlikte kazanan bir canlı varlıktır. Bu öz-nitelik birçok tartışmayı beraberinde getirmektedir. Tartışma konuları arasında en önemli problemlerden biri bir arada yaşama problemidir. Bu problemin felsefi açıdan soruşturulabilmesinin yollarından başlıca olanı başkasının ben’i meselesini ele almaktır. ‘Başkası’ sorunu temelde modern felsefe ile yükselen bir bilgi sorunudur. Bu sorun özellikle ‘başka zihinler’ ya da ‘başkasının beni’ sorunu olarak belirir: ‘Başkasının beni’ni nasıl bilebiliriz? Bu çerçevede yazının amacı, felsefi açıdan insanlar arası ilişkilerin temelini, başka bir ifadeyle başkasının beni’nin bilgisinin nasıl mümkün olabileceğini incelemek ve söz konusu inceleme ekseninde bir arada yaşama problemi açısından önemli bir kavram olan ‘intersubjektivite’ kavramını açıklamaktır. Yapılacak olan bu araştırma, 20. yüzyılın en önemli filozoflarından Edmund Husserl’in fenomenolojik yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Human being can realize his/her self-existence only within society; hence it is a living entity which acquires all its reality together with others. This attribution brings along numerous discussions. Amongst these discussions one of the most important problems is the problem of co-existence. The main way, among others, of inquiring this problem in terms of philosophy is to examine the issue of the self of other. The problem of ‘other’ is fundamentally a problem of knowledge which rose with modern philosophy. This problem particularly appears as the problem of ‘other minds’ or ‘the self of other’: How can we know ‘the self of other’? Within this framework, the purpose of the article is to examine the basis of relations between humans, in other words how the knowledge of the self of other could be possible and to explain the concept of ‘intersubjectivity’ which is an important notion with regard to the problem of co-existence in the axis of this examination. The study will be carried out within the scope of phenomenological approach of Edmund Husserl, one of the most significant philosophers of 20th century.