Forum Philosophicum

Volume 7, 2002

Stanislaw Pyszka SJ
Pages 233-237

Prawo do osobistej wolności i do obywatelstwa dla chłopów polskich i litewskich według Arona Aleksandra Olizarowskiego (1610-1659)