Forum Philosophicum

Volume 5, 2000

Józef Bremer SJ
Pages 268-271

Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan's Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism [Podstawy poznania Boga. Bernarda Lonergana podstawy poznania Bega i wyzwania ze strony antyfundacjonalizmu]