PDC Homepage
Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Dariusz Łukasiewicz
Pages 201-218

Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla