PDC Homepage

Home » Products » Purchase

Forum Philosophicum

Volume 1, 1996

Dariusz Łukasiewicz
Pages 201-218
DOI: 10.5840/forphil1996123

Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla