Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 114 documents

0.136 sec

81. Forum Philosophicum: Volume > 5
Krzysztof Mądel SJ Idea sprawiedliwosci spolecznej a mysl chrzescijanska [The Idea of Social Justice and the Christian Thought]
82. Forum Philosophicum: Volume > 5
Chris Rachański Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries
83. Forum Philosophicum: Volume > 6
Wojciech Słomski Między Mitem a Logosem, Europejski podręcznik filozofii [Between the Myth and the Logos. The European Textbook of Philosophy]
84. Forum Philosophicum: Volume > 6
Stanistaw Obirek SJ Polskie zmagania z wolnością [Polish Troubles in Freedom]
85. Forum Philosophicum: Volume > 6
Krzysztof Mądel, S.J. Polska filozofia wobec encykliki „Fides et ratio", Toruń 19-21.04.1999. Materiały Konferencji [Polish Philosophy Faces the Encyclical „Fides et ratio". Toruń, April 19th-21st, 1999. The Proceedings from the Conference Held at the University of Toruń]
86. Forum Philosophicum: Volume > 6
Jerzy Kochanowicz SJ Jezuici polscy a nauki ścisłe od XVI do XIX wieku, Słownik bio-bibliograficzny [The Polish Jesuits and Science from the 16th through 19th Centuries: A Bio-Bibliographical Dictionary]
87. Forum Philosophicum: Volume > 6
Stanisław Obirek SJ Idea wolności u myślicieli rosyjskich, Studia z lat 1955-1959 [The Idea of Freedom amongst Russian Thinkers Studies from the years 1955-1959]
88. Forum Philosophicum: Volume > 6
Jacek Orlik, Søren Gauger Personalistyczna wizja wolności, Wokól koncepcji wolności osoby ludzkiej Emmanuela Mouniera [The Personalist Vision of Freedom: Examining Emmanuel Mounier's Concept of Personal Freedom]
89. Forum Philosophicum: Volume > 7
Krzysztof Mądel, SJ U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne [At the Base of Democracy: Questions in Axiology]
90. Forum Philosophicum: Volume > 7
Grzegorz Oleksy SJ Problem umysł-ciało. Wprowadzenie [The Body-Mind Problem. An Introduction]
91. Forum Philosophicum: Volume > 7
Stanisław A. Wargacki, SVD Wolność naturą i prawem człowieka, Indywidualny i społeczny wymiar wolności [Freedom - A Human's Nature andOne's Right. The Individual and Social Aspects of Freedom]
92. Forum Philosophicum: Volume > 7
Jacek Poznański SJ The laws of nature, The Range of Human Knowledge And Divine Action [Prawa natury, zakres ludzkiej wiedzy i Boże działanie],
93. Forum Philosophicum: Volume > 7
Stanisław Ziemiański SJ Studium o przyczynowości sprawczej z zastosowaniem w kosmologii i w teodycei [A Study of Efficient Causality as Applied to Cosmology and Theodicy]
94. Forum Philosophicum: Volume > 8
Stanistaw Kowalczyk, Jan Kłos Elementy filozofii i teologii sportu [The elements of philosophy and theology of sport]
95. Forum Philosophicum: Volume > 8
Jan Wawrzyniak Ludwig Wittgenstein a Religia - Wprowadzenie [Ludwig Wittgenstein and Religion - Introduction]
96. Forum Philosophicum: Volume > 8
Tadeusz Biesaga Zarys etyki ogólnej [Outline of General Ethics]
97. Forum Philosophicum: Volume > 8
Elzbieta Jastrzębska Elementy logiki [The Elements of Logic]
98. Forum Philosophicum: Volume > 9
Paweł Stanisław Czarnecki W stronę człowieka, Wokół koncepcji filozofii Antoniego Kępińskiego [In the direction of man. About Antoni Kępiński's conception of philosophy]
99. Forum Philosophicum: Volume > 9
Paweł Stanisław Czarnecki Szkice o filozofii polskiej XX wieku [Drafts on Polish Philosophy of the 20th century]
100. Forum Philosophicum: Volume > 22 > Issue: 1
Anna Zhyrkova Matyáš Havrda: The So-Called Eighth Stromateus by Clement of Alexandria