Search narrowed by:
Displaying: 41-60 of 856 documents

0.14 sec

41. Forum Philosophicum: Volume > 5
Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn Hominidy plio/plejstoceńskie - empiryczny element opisowej definicji homo sapiens
42. Forum Philosophicum: Volume > 5
Franciszek Bargieł SJ Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej
43. Forum Philosophicum: Volume > 5
Roman Darowski SJ Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku
44. Forum Philosophicum: Volume > 5
Bogdan Lisiak SJ Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]
45. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Locke and Newman on Paradigm of Rationality
46. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Locke i Newman: spór o paradygmat racjonalności w perspektywie epistemologii religii
47. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Machnacz Człowieka poszukiwanie samego siebie. Filozofia osoby i osobista Edyty Stein
48. Forum Philosophicum: Volume > 5
Karol Michalski Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa
49. Forum Philosophicum: Volume > 5
Henryk Majkrzak SCJ La natura della società nel pensiero di San Tommaso d'Aquino
50. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jan Sieg SJ Chrystus i ethos. Szkice o etyce filozoficznej w kondycji chrześcijańskiej [Christus und Ethos. Skizze einer philosophischen Ethik in christlicher Beschaffenheit]
51. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ W. Sellarsa semantyczne rozwiqzanie problemu ciało-umysł
52. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Wprowadzenie w filozofię religii [An Introduction to the Philosophy of Religion]
53. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Ziemiański SJ Analytische Philosophie und das Kontingenzargument
54. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Koperek Koncepcja osoby ludzkiej w kontekście personalizmu Karola Wojtyły
55. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Janeczek, Jan Kłos Philosophy at the Catholic University of Lublin (KUL): Trends - People - Ideas
56. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ Thinking clearly about Death [Myśleć jasno o śmierci]
57. Forum Philosophicum: Volume > 5
School of Philosophy and of Education Ignatianum in Cracow - General Information
58. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Koperek II concetto della persona umana nell'ambito del personalismo di Karol Wojtyła
59. Forum Philosophicum: Volume > 5
Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum - Informacje ogólne
60. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan's Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism [Podstawy poznania Boga. Bernarda Lonergana podstawy poznania Bega i wyzwania ze strony antyfundacjonalizmu]