Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 141-160 of 1935 documents

Show/Hide alternate language

0.166 sec

141. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Dwa pojęcia konsekwencji u Piotra Abelarda a implikacja ścisła Lewisa i Ackermanna
Two Concepts of Consequence in Peter Abelard and Strict Implication in Lewis and Ackermann

view |  rights & permissions
142. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki

143. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Wyjaśnianie w metafizyce: (uwagi wprowadzające)
The Explanation in Metaphysics

view |  rights & permissions
144. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Zupełna zależność stworzenia od Stworcy u św. Tomasza z Akwinu
Dependance Compléte de la Creature à l’Éigard du Créateur dans la Doctrine de St. Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions
145. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra: (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, F. Brentano)
Autour de la Description Péripatétique du Bien

view |  rights & permissions
146. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Jan Sieg Jan Sieg
Chrześcijańska postawa dialogu jako przedmiot badań socjologicznych
L’Attitude Chréitienne du Dialogue Comme Objet de Recherches Sociologiques

view |  rights & permissions
147. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Hierarchia dóbr wspólnych a naturalna hierarchia społeczności
Hiérarchie des Biens Communs et la Hierarchie Naturelle de la Sociéte

view |  rights & permissions
148. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Moralny charakter życia społecznego
Le Caracteire Moral de la Vie Sociale

view |  rights & permissions
149. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Henryk Andrzejczak Henryk Andrzejczak
Filozoficznoprawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Le Role de la Philosophie du Droit dans les Fondements de la Declaration Universelle des Droits de l’Homme

view |  rights & permissions
150. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Stanowski Adam Stanowski
Moralność jako wskaźnik religijności
La Moralité Comme Indice de la Vie Religieuse

view |  rights & permissions
151. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Rodziński Adam Rodziński
Naturalne płaszczyzny wartościowania moralnego w świetle fdozofii personalistycznej
Les Plans Naturels de L’Appreciation Morale a la Lumlere de la Philosophie Personnaliste

view |  rights & permissions
152. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Tadeusz Styczeń Tadeusz Styczeń
W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych
Au Sujet du Passage des Propositions de Type „Est“ à Celles de Type „Doit“

view |  rights & permissions
153. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Ludwik Antoni Nowicki Ludwik Antoni Nowicki
Ochrona moralnego rozwoju młodocianych przy pracy
Protection du Developpement Moral des Adolescents au Travail

view |  rights & permissions
154. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Marian Burczyk Marian Burczyk
Zagadnienie ewolucji poglądow św. Tomasza z Akwinu dotyczących formy cielesności
The Evolution of the Views of St. Thomas Aquinas on the Form of Corporality

view |  rights & permissions
155. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Czy filozofia przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej jest tzw. nauką pośrednią?
Is Natural Philosophy as Inspired by Aristotle and St. Thomas a So-Called Intermediary Science?

view |  rights & permissions
156. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Pojęcie przedmiotu filozofii przyrody u autorow spoza nurtu neoscholastycznego
Les Conceptions de l’Objet de la Philosophie de la Nature Chez les Auteurs en Dehors du Mouvement Néo-Scolastique

view |  rights & permissions
157. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
A. G. Van Melsen, A. Lićwinko A. G. Van Melsen
Filozofia przyrody
Filozofia przyrody

158. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
D. Bohma determinizm wobec niektorych wspołczesnych ujęć tego zagadnienia
The Determinism of D. Bohm as Seen Against Some Contemporary Views of the Problem

view |  rights & permissions
159. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
„Stwarzanie“ materii jako prawo fizyki
The „Creation“ of Matter as a Law of Physics

view |  rights & permissions
160. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni
The Philosophical Implications of an Electromagnetic Space

view |  rights & permissions