Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 11-20 of 82 documents

Show/Hide alternate language

0.215 sec

11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 47 > Issue: 2
Stanisław Wielgus Stanisław Wielgus
The Genesis and History of ius gentium in the Ancient World and the Middle Ages
Geneza i historia ius gentium w starożytności i w średniowieczu

view |  rights & permissions
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Dalia Marija Stanciene Dalia Marija Stanciene
Metaphysical Principles of Genesis
Metafizyczne zasady genezy

view |  rights & permissions
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Gintautas Vysniauskas Gintautas Vysniauskas
Potentiality as a Source of Becoming in Aristotelian Philosophy
Potencjalność jako ź ródło stawania się w filozofii Arystotelesa

view |  rights & permissions
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Jurate Morkuniene Jurate Morkuniene
Openness as a Social and Philosophical Task
Otwartość jako zadanie filozoficzne i społeczne

view |  rights & permissions
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 3
Józef M. Życiński Józef M. Życiński
Metaphysical and Epistemplogical Presuppositions in Stephen Hawking’s Interpretation of the Creation of the Universe
Metafizyczne i epistemologiczne założenia w Stephena Hawkinga ujęciu kreacji wszechświata

view |  rights & permissions
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 2
Adam Świeżyński Adam Świeżyński
The Concept of Miracle as an “Extraordinary Event”
Koncepcja cudu jako „zdarzenia niezwykłego”

view |  rights & permissions
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Jarosław Merecki Jarosław Merecki
Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla
Kilka uwag na temat filozofii miłości w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły

abstract | view |  rights & permissions
Tematem artykułu jest filozofia miłości rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę. Obydwaj korzystali w swoich badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykułu jest pokazanie, że w obydwu wypadkach metoda ta prowadziła do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, pokazuje, że miłość pojętą w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieją jako odpowiedź na wartość osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada miłości została wyrażona w formule: persona est affirmanda propter seipsam, a treścią afirmacji, która jest należna osobie, jest miłość. W kategoriach von Hildebranda zasada ta wyrażona jest w sposób następujący: dobro osoby afirmowane jest poprzez obiektywne dobra dla osoby, które stanowią właściwą treść miłości. Po drugie, obydwaj autorzy wiele uwagi poświęcają tej specyficznej formie miłości, jaką jest miłość małżeńska. Podczas gdy mińość w sensie ogólnym stanowi odpowiedź na wyjątkową wartość osoby w stosunku do świata pozaosobowego, to miłość małżeńska jest odpowiedzią na wyjątkową wartość jednej osoby pośród wszystkich innych osób doświadczaną przez osobę płci przeciwnej. W tym sensie miłość małżeńska jest również specyficzną odpowiedzią na wartość. Po trzecie, doświadczenie miłości małżeńskiej pokazuje, że nie istnieje sprzeczność między wolnością a wzajemną przynależnością, co von Hildebrand wyraził w pojciu intentio unionis.
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Kenneth W. Kemp “With Friends Like Those, Who Needs Enemies”: How Aggressive Atheism Impedes the Acceptance of Evolutionary Biology
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 4
Paweł Kawalec Paweł Kawalec
Moderately Pluralistic Methodology
Umiarkowanie pluralistyczna metodologia

abstract | view |  rights & permissions
The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research.
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 61 > Issue: 1
Joanna Klara Teske Joanna Klara Teske
Moral Commitment of the Realistic, Modernist and Postmodern Novel
O moralnym zaangażowaniu powieści realistycznej, modernistycznej i postmodernistycznej

abstract | view |  rights & permissions
The present paper discusses moral ideas expressed in the contemporary novel of the realistic, modernist and postmodern conventions. More precisely, it tries to define how the poetics of a given convention determines the novel’s ethical thought. It is argued that both the modernist and postmodern fiction, which are often perceived as amoral or relativist, are morally committed, though perhaps not as much as the realistic convention. The shape of this moral commitment is consistent with the dominant of each convention (epistemological in modernism and ontological in postmodernism). These theoretical considerations are subsequently illustrated with three case studies of Virginia Woolf’s novels (each of which represents a different convention). Throughout the whole essay the emphasis falls on the meaning of the novelistic form, i.e. on the way that the novel’s form conveys the novel’s interpretation of reality.