Displaying: 1-20 of 455 documents

Show/Hide alternate language

0.258 sec

1. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Bookmark and Share
2. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jaroslav Cepko, Andrej Kalaš, Vladislav Suvák Jaroslav Cepko
Ako sa stala Hipparchia z Maróneie slávnou filozofkou (historicko-filozofická interpretácia fragmentu SSR V I 1)
abstract | view |  rights & permissions
Cieľom článku je nanovo reflektovať činnosť jednej z najslávnejších ženských filozofiek, Hip­parchie z Maróneie. Naším zámerom je ukázať, prečo sa stala v porovnaní s inými ženami antiky taká významná a v mnohom signifikantná pre ďalší vývoj procesu ženskej eman­cipácie. Hlavným svedectvom je pre nás fragment SSR V I 1 od Diogena Laertského, ktorý kladieme do súvislosti s ďalšími antickými správami o Antisthenovi a raných kynikoch. Dve hlavné témy Diogenovho svedectva sú Kratétova svadba s Hipparchiou a spor Hipparchie s Theodórom. Vo výklade poukazujeme na momenty, v ktorých je filozofická osobnosť Hip­parchie nadčasová a inšpiratívna aj pre súčasnosť.
Bookmark and Share
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Řehulková Hana Řehulková
Otázka Pilátova: pojem „pravda“ u K. Čapka
abstract | view |  rights & permissions
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku „co je pravda“ a podřadit ji korespondenční teorii pravdy
Bookmark and Share
4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Marek Picha Marek Picha
Myšlenkové experimenty ve filozofii: Gettierovy příklady
Bookmark and Share
5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Martin Nuhlíček Martin Nuhlíček
Návod na použitie filozofického skepticizmu
Bookmark and Share
6. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: III. Nekognitivní teorie D. Davidsona
Bookmark and Share
7. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Petr Jemelka Petr Jemelka
Filosofie a „Weltschmerz“
Bookmark and Share
8. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Hegel versus filosof Evo Morales
Bookmark and Share
9. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Lukáš Jurík Lukáš Jurík
Ženevčan
Bookmark and Share
10. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Gabriela Renátová Gabriela Renátová
Až jednou budu učit filosofii na střední škole…
Bookmark and Share
11. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Disertace a doktorské zkoušky z filosofie na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1924–1950
Bookmark and Share
12. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Hana Zobalová Hana Zobalová
Roušku dolů, klapka, jedeme
Bookmark and Share
13. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Jared Diamond. Rozvrat: jak se národy vyrovnávaly s krizemi
Bookmark and Share
14. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Sean McAleer. Plato’s Republic: An Introduction
Bookmark and Share
15. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Pavel Spunar Pavel Spunar
Můj J. B. Kozák: Úryvky Z Přednášek
abstract | view |  rights & permissions
Cílem této práce je připomenout odkaz J. B. Kozáka (1888–1974) a hodnotu jeho přednášek na Karlově univerzitě v letech 1949–1952, které měly hluboký význam v souvislosti s novou politickou situací po komunistickém puči v roce 1948. Život J. B. Kozáka byl hluboce ovlivněn jeho církevním vzděláním. Nakonec však získal post profesora filosofie na Karlově univerzitě v Praze. Jako prominentní zástupce Českého kulturního života se stal aktivním členem malého kroužku „pátečníků“ založeného spisovatelem K. Čapkem (1890–1938) a podporovaného T. G. Masarykem (1850–1937). J. B. Kozák obhajoval demokratické ideje, ale jeho sympatie zároveň patřily také sociálně orientovaným levicovým osobnostem (viz například jeho přátelství s profesorem Z. Nejedlým, 1878–1962). Před válkou J. B. Kozák opustil Prahu a začal přednášet filosofii na Oberlin College v Chicagu (USA). Na konci války se však do Prahy vrátil. V létě roku 1945 získal znovu univerzitní post s možností přednášet. Ve vášnivých debatách s marxisty hájil myšlenky humanismu a svobody. Získal si sympatie svých studentů a stal se jejich morální autoritou, kterou zůstal i v těžkých časech politických čistek, kdy byli mnozí jeho kolegové propuštěni. Skutečnost, že si udržel pozici na univerzitě, nijak jeho autoritu nepoškodila. Byl chráněn kvůli svým levicovým názorům před válkou. Navzdory respektu, kterého se mu dostávalo, byla jeho možnost přednášet značně omezena. Připojeny jsou také úryvky jeho „dějin filosofie“ jako volné záznamy jeho přednášek.
Bookmark and Share
16. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Tereza Kunešová, Josef Zumr Tereza Kunešová
O Karlu Kosíkovi a nejen o něm
abstract | view |  rights & permissions
Dne 31. července 2013 poskytl dr. Josef Zumr rozhovor, zaměřující se na jeho dlouholetého přítele a spolupracovníka Karla Kosíka. Doktor Zumr zde představuje dobu 60. let, vzpomíná na to, jak se s Karlem Kosíkem potkal, co prožili. Popisuje Kosíkovo mládí, důvody, proč se rozhodl studovat filosofii. Líčí politickou situaci v Československu a různé nástroje a způsoby politické perzekuce, která postihla většinu pracovníků FÚ ČSAV (a nejen jich), a popisuje, jakým způsobem se s touto situací vyrovnával on sám i Karel Kosík. Dále se vyjadřuje k ohlasům na Dialektiku konkrétního i na jiné Kosíkovy stěžejní texty, které vzbudily pozornost společnosti.On 31st July 2013, dr. Josef Zumr gave an interview concerning his long-time friend and co-worker Karel Kosík. Dr. Zumr acquaints reader with the 60’s and recalls how he first met Karel Kosík and what they have experienced. He describes Kosík’s youth and reasons that have led Kosík to the decision to study philosophy. Political situation in former Czechoslovakia is described as well as different instruments of political persecution that affected many employees of the Department of Philosophy of Czechoslovak Academy of Science and many others. Dr. Zumr also recounts how he himself and Karel Kosík dealt with persecution. He also comments on different receptions that The Dialectics of the Concrete and other Kosík’s works have elicited.
Bookmark and Share
17. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Tomáš Ulrich Tomáš Ulrich
Místo filosofie v díle Hanse Urse von Balthasara K 110. Výročí Jeho Narození
abstract | view |  rights & permissions
Článek připomíná 110. výročí narození švýcarského katolického teologa a filosofa (metafyzika) Hanse Urse von Balthasara (1905 Luzern–1988 Basilej). Po studiích germanistiky ve Vídni, Berlíně a Curychu pokračoval ve studiu filosofie a teologie u jezuitů (E. Przywara, H. de Lubac). Před nadějnou akademickou dráhou dal přednost pastorační službě u studentů. V Basileji navázal úzké kontakty s K. Rahnerem a K. Barthem. S lékařkou a mystičkou Adriennou von Speyr založil sekulární institut Johannesgemeinschaft (1944) a nakladatelství, ve kterém vydával její díla. Roku 1950 jezuitský řád opouští. Před druhým vatikánským koncilem vystupoval jako katolický progresivista, po něm jako kritik katolického modernismu, v němž viděl ohrožení biblických tradic. S Henri de Lubacem a Josephem Ratzingerem roku 1972 spoluzakládal mezinárodní katolickou revui Communio. Svou rozsáhlou a rozmanitou publikační činnost završil trilogií Herrlichkeit–Theodramatik–Theologik (1961–1987), v níž uvažuje o Bohu v estetických souvislostech, v kategoriích transcendentálií pravdy, dobra a jejich ztělesnění – krásy.The article recalls the 110th anniversary of the birth of the Swiss Catholic theologian and philosopher (metaphysician) Hans Urs von Balthasar (1905 Luzern–1988 Basel). He studied German in Vienna, Berlin and Zurich and after that he continued his studies in philosophy and theology at the Jesuits (E. Przywara, H. de Lubac). He preferred pastoral ministry among students to a promising academic career. In Basel he established close contacts with K. Rahner and K. Barth. Together with the doctor and mystic Adrienne von Speyr he founded the secular institute Johannesgemeinschaft (1944) and a publishing house, in which he published her work. In 1950 he left the Jesuit order. Before the Second Vatican Council he acted as a progressive Catholic, afterwards as a critic of Catholic modernism, in which he saw the threat of biblical traditions. With Henri de Lubac and Joseph Ratzinger in 1972 he co-founded the International Catholic review Communio. His extensive and diverse publications he completed with trilogy The Glory of the Lord–Theo-Drama–Theo-Logic (1961–1987), in which he contemplates God within aesthetic contexts, within categories of transcendentals truth, goodness and their embodiment – beauty.
Bookmark and Share
18. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Z Jednoty filosofické
Bookmark and Share
19. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Jan Zouhar Petr Kužel, Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět
Bookmark and Share
20. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Břetislav Horyna T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filo­sofie. Dějiny antické filosofie
Bookmark and Share