Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 345 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Editorial
view |  rights & permissions | cited by

studie / articles studie / articles

2. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Petr Jemelka
Petr Jemelka
Enviromental Values and the Natural Prose
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Na základě reflexe díla tří brněnských autorů (R. Těsnohlídek, J. Mahen a J. Tomeček) se text pokouší obhájit názor o kultivační roli přírodní prózy – v konfrontaci s kritickým pohledem J. Šmajse. Tato oblast umělecké tvorby představuje jednu z možností, jak čelit environmen­tálnímu žalu. Ten je jednou z významných charakteristik toho, jak lidé v současnosti vnímají stav světa a rizika pro budoucí existenční perspektivy.
3. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Victor Olusola Olanipekun
Victor Olusola Olanipekun
Mezi monarchií založenou na božím právu a přirozenou svobodou lidstva
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The paper examines Robert Filmer’s arguments in defence of the divine right of kings in Patriarcha, or The Natural Power of Kings. Filmer argues that human beings are not born free by nature and, as a result, are expected to obey the kings/monarchs absolutely with­out questioning, due to the arbitrary power and the divine right bestowed upon the kings. This position defended by Filmer is antithetical to the notion of natural freedom of mankind defended by John Locke and other social contract theorists. Contrary to Filmer’s view, this paper suggests that Filmer exaggerated the power of kings. In this paper, I wish to critically examine Filmer’s arguments with which he supported his claim. The paper argues against Filmer’s divine right monarchy for the following reasons: (i) it lacks rational justification, (ii) it was founded on misinterpretation of the scriptures, and (iii) it fails to address the athe­ists’ question. In the final analysis, the paper concludes with the argument that the question of mutual exclusivity of the concepts in the discussion rests upon manifest misinterpreta­tions of divine right and the natural freedom of mankind.

eseje / essays eseje / essays

4. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Richard Pospiech, Josef Petrželka
Richard Pospiech
A Comment of the Aristotle’s Commentator
view |  rights & permissions | cited by
5. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Marek Picha
Marek Picha
Thought Experiments in Philosophy: The Turing Test
view |  rights & permissions | cited by

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

6. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Ivana Holzbachová
Ivana Holzbachová
Kyle Harper, Pád Říma: Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 2
Radim Brázda, Josef Petrželka
Radim Brázda
Filozofové ve městě
view |  rights & permissions | cited by

8. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Josef Petrželka
Josef Petrželka
Editorial
view |  rights & permissions | cited by

studie / articles studie / articles

9. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Hana Řehulková
Hana Řehulková
Hegelianism and Augustinians in the 19th Century in Brno
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Starobrněnský augustiniánský klášter byl v 19. století důležitým centrem moravské vzděla­nosti a obrozeneckých snah. Někteří jeho členové, nejznámější F. M. Klácel a F. T. Bratránek, bývají v dějinách filozofie představováni jako následovníci Hegelovy filozofie. Cílem tohoto článku je určit vliv Hegelových myšlenek na dílo augustiniánských myslitelů a charakterizovat jej.
10. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Lenka Lee
Lenka Lee
František Matouš Klácel and the Sources of His Utopian Visions
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Studie se zabývá utopickými úvahami brněnského augustiniána Františka Matouše Klácela (1808–1882), jejich zdroji a pokusy o uvedení do praxe a také možnými důvody, kvůli kterým své vize nedokázal realizovat tak, jak si předsevzal. Klácel v teoretických reflexích ideálního uspořádání lidské společnosti i při projektování návrhů utopických komunit (Svojanovů) čer­pal jednak z prací svých předchůdců, jež se snažili formulovat či uvést do praxe myšlenky sociální utopie (Saint-Simon, Fourier, Jednota bratrská, Komenský), z hlediska ontologického se ovšem opíral o svůj koncept vesměrnosti, jemuž se věnoval od počátku čtyřicátých let až do konce života.
11. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Jan Brázdil
Jan Brázdil
Function as a Criterion for Updating the Aristotle‘s Concept of Moral Character
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek spadá do tematické oblasti současných snah o oživení Aristotelovy etické teorie. V užším vymezení jde o téma aktualizace konceptu morálního charakteru (či mravní ctnosti), které je spojováno s využitím poznatků psychologických věd. Zde pak klíčovou pozornost věnuji problému kritérií, podle kterých můžeme posuzovat adekvátnost návrhů na takovou aktualizaci. Vedle běžně respektovaných kritérií interdisciplinarity a empirické a normativní adekvátnosti představuji kritérium funkce, které je ústředním pojmem článku. Cílem článku je formulovat toto kritérium a pro jeho vyjasnění co nejlépe vystihnout funk­ci (zjednodušeně řečeno užitečnost či přínos) Aristotelovy etické teorie. Dále je mým zámě­rem na příkladech představit, jaké důsledky by mělo přijetí tohoto kritéria (tedy zachování či zefektivnění funkce) pro posuzování adekvátnosti návrhů k aktualizaci Aristotelova konceptu morálního charakteru. Za funkci Aristotelovy etické teorie považuji zvyšování naší morální gramotnosti a tvrdím, že tato funkce vyplývá ze stěžejního rysu Aristotelovy práce, z důsledné analýzy a nalezení vzájemných vazeb mezi pojmy, které spojujeme s každodenní morálkou a s prožíváním dob­rého a spokojeného života. Na konkrétních příkladech ukazuji, jak snahy naplnit jiná kritéria adekvátní aktualizace mohou vést k pojmové redukci, zahlcení irelevantními informacemi, nebo jinak narážet na kritérium funkce. Naplnění všech zde představených kritérií ilustruji na analogii dovednosti, kterou jakožto aktualizaci představila Julia Annasová.

eseje / essays eseje / essays

12. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Richard Pospiech, Josef Petrželka
Richard Pospiech
Why Does the Sun Shine and Warm? Aristotle’s Difficulties the Second Time. Translation of Parts of the 3rd Chapter of the 1st Book of Meteorology and Commentary
view |  rights & permissions | cited by

rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews

13. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Hana Řehulková
Hana Řehulková
Report on the Exhibition Augustinians in Brno in the 19th Century: Reflections on Beauty and Art
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Paul Collier
Paul Collier
Budoucnost kapitalismu: Tváří v tvář novým úzkostem (Ivana Holzbachová)
view |  rights & permissions | cited by
15. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Veronika Nirnbergová
Veronika Nirnbergová
Marcus Weeks, Filozofie pro chytré hlavy
view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Josef Krob, Josef Petrželka
Josef Krob
Josef Krob. Co je to ČAS? Lekce z filozofie
view |  rights & permissions | cited by

17. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka

view |  rights & permissions | cited by

studie / articles

18. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková
Sonja Špačková
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
19. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Maroš Matiaško
Maroš Matiaško
Vulnerability in Discussion
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek se zabývá pojmem zranitelnost v kontextu kritické a feministické politické filosofie. Jde o pojem, který je v soudobé politické filosofii podrobován kritice, ale zároveň i pokusům o rehabilitaci. A právě představení této kritiky a argumentů, které na tuto kritiku reagují, je cílem mého příspěvku. To se odráží ve struktuře článku, který je rozdělen do dvou tematických častí, kritické a rehabilitující. Článek je jistým způsobem zvláštní v tom, že filosofickou diskusi doplňuji o ukázky z reálné lidsko-právní praxe, kde se pojem zranitelnost běžně používá. Konkrétně jde zejména o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Tyto praktické ukázky napomáhají demonstrovat nejenom skutečné problémy aplikace teoretického pojmu, ale i jeho přísliby do budoucnosti.

eseje / essays studie / articles

20. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Richard Pospiech, Josef Petrželka
Richard Pospiech
Why Does the Sun Shine and Warm? Aristotle’s Difficulties
view |  rights & permissions | cited by