Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 460 documents

Show/Hide alternate language

articles articles

1. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Віталій Терлецький, В'ячеслав Циба
Vitalii Terletsky
To the 300th anniversary of Immanuel Kant
view |  rights & permissions | cited by
2. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Patricia Kitcher
Патриція Кітчер
Що є необхідним і що є контингентним у Кантовій емпіричній самості?
abstract | view |  rights & permissions | cited by
How does Kant understand the representation of an empirical self? For Kant, the sources of the representation must be both a priori and a posteriori. Several scholars claim that the a priori part of the ‘self’ representation is supplied by the category of ‘substance,’ either a regular substance (Andrew Chignell), a minimal substance (Karl Ameriks) or a substance analog (Katharina Kraus). However, Kant opens the Paralogisms chapter by announcing that there is a thirteenth ‘transcendental’ concept or category: “We now come to a concept that was not entered in the above general list of transcendental concepts, and that must yet be classed with them … This is the concept – or, if one prefers, the judgment – I think.” (A341/B399). I argue that it is the ‘I think’ that provides the a priori framework for the representation of the empirical self.
3. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Гайнер Ф. Клеме
Heiner F. Klemme
Humanity and Self-preservation. Kant or Heidegger?
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Практична філософія Канта обертається довкола понять чистого розуму, автономії, за-кону й обов’язковості. Але велике значення для неї мають також такі поняття, як гуман-ність і самопанування. Ці поняття, за Кантом, конкретизують підставу й ціль нашого ети-чного та політико-правового чинення. У першому кроці висвітлюється значення цих по-нять, виходячи із чотирьох кантівських питань (Що я можу знати? Що я повинен робити? На що я смію сподіватися? Що таке людина?). У другому кроці презентується критика Мартином Гайдеґером гуманізму (і тим самим Канта), а в третьому кроці дискутуються ті наслідки, які має його розуміння мислення для права і політики: мислення Гайдеґера з його запереченням філософії, етики і науки стоїть на службі політики неповноліття.
4. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Наталія Рева
Nataliia Reva
Orality as an Element of Historicо-Philosophical Research
abstract | view |  rights & permissions | cited by
У сучасних дослідженнях, що використовують методи усної історії філософії, усне спі-лкування (зокрема, інтерв’ю) розглядають лише як технічний етап у підготовці остаточ-ного тексту. Авторка доводить, що первинні аудіо/відеозаписи такого інтерв’ю, «усні че-рнетки», слід розглядати як самостійний матеріал. Адже письмовий текст не відображає інтонацій співрозмовників; до того ж порівняння початкового матеріалу і остаточного те-ксту може стати важливим для майбутніх дослідників. Після того як розшифрований і узгоджений текст інтерв’ю набув остаточного вигляду, співрозмовники мають його ще раз проаналізувати і доповнити коментарем. Призначення цього коментаря: (1) прояснити незрозумілі моменти тексту; (2) зафіксувати особливі думки будь-кого з учасників ін-терв’ю. Отже, кінцевим продуктом інтерв’ю як методу усної історії філософії мають стати аудіо/відеозапис, підсумковий текст, а також коментар до нього.
5. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Наталія Рева, Аміна Кхелуфі
Nataliia Reva
Oral History of Philosophy: Method, Methodology, (Future) Discipline?
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Інтерв’ю Наталії Реви з Аміною Кхелуфі, присвячене статусові усної історії філософії, сучасним дослідженням у цій галузі та перспективам її розвитку. Це інтерв’ю є Додатком до статті Наталії Реви, надрукованої в цьому числі Sententiae.

articles: supplement articles: supplement

6. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Освальдо Порчат Перейра
Oswaldo Porchat Pereira
Common knowledge and skepticism
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Перший переклад українською і французькою мовами статті Освальдо Порчата Перейри (1933–2017), що стала одним з класичних джерел сучасного бразильського неопірронізму.

philosophical handbooks philosophical handbooks

7. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Сергій Секундант, Аріна Орєхова
Sergii Secundant
Time and Space in the Philosophy of Leibnitz. Part IV
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Інтерв’ю Аріни Орєхової з професором Сергієм Секундантом, присвячене Ляйбніцевій концепції часу і простору, особливостям тлумачення цієї концепції Майклом Фатчем та різ-номанітним історико-філософським підходам до розуміння філософії Ляйбніца в цілому.

translations: supplement translations: supplement

8. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Леся Звонська, Віталій Туренко
Lesia Zvonska
Diogenes Laertius, “Life and Thoughts of Famous Philosophersˮ: strategy and principles of Ukrainian translation
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Твір Діогена Лаерція «Життя і думки славнозвісних філософів» є белетризованим викла-дом історії філософії, насиченим філософськими поняттями, а також науковою терміноло-гією. Методологічна стратегія його перекладу, запропонована авторами, орієнтована пере-довсім на адекватність за смислом, а не за буквою, за максимально можливої уніфікації термінів. Основними засадами цього перекладу є: 1) уникати грецизмів, латинізмів і кальок з російської мови; 2) грецькі етимологічно споріднені поняття перекладати однокореневими словами; 3) однокореневі антонімічні поняття перекладати аналогічно; 4) там, де лексична семантика є термінологічно чи суттєво значущою, залучати синоніми; 6) композити або слова з ускладненою внутрішньою формою можна перекладати перифрастично; 7) для уточнення смислів застосовувати деякі неологізми.

archives archives

9. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Володимир Пилипович
Volodymyr Pylypovych
First comments on the Ukrainian translation of Kant's "Prolegomena" edited by Ivan Mirčhuk
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Наведено дослівний текст перших друкованих відгуків на появу українського перек-ладу Кантових «Пролегомен» під редакцією Івана Мірчука. Також подаються біографічні дані деяких членів групи, що працювала над цим перекладом.

reviews reviews

10. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Олександр Корнієнко
Olexandr Kornienko
Africa in the history of philosophical thought
view |  rights & permissions | cited by
11. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Андрій Шиманович
Andrii Shymanovych
Summa Theologiae and the metaphysics of spiritual life
view |  rights & permissions | cited by
12. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Ельвіра Чухрай
Elvira Chukhrai
The life’s meaning crisis and the history of philosophy
view |  rights & permissions | cited by

new editions reviews

13. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Ірина Головашенко
Iryna Holovashenko
Historico-philosophical research and contexts of philosophizing
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Огляд книг Возняк, Т. (2024). Експерименти зі словом. Львів: Растр-7; (2022). Мисте-цтвознавчі есе. Київ: Дух і Літера; (2016). Філософічні есе. Київ: Дух і Літера
14. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Іван Іващенко
Ivan Ivashchenko
Another Idealism: Berkeley, Kant and Schopenhauer
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Огляд книги Kerkmann, J. (2024). Unendliches Bewusstsein. Berkeleys Idealismus und dessen kritische Weiterentwicklung bei Kant und Schopenhauer. Berlin & Boston: de Gruyter.
15. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Анатолій Теклюк
Anatolii Tekliuk
Guide to the world of philosophers: Ask me, so that I may see you
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Огляд книги Ворбертон, Н. (2023). Коротка історія філософії. (А. Марховська, Пер.). Київ: Наш формат.
16. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Рєнат Швець
Ryenat Shvets
A philosopher in the culture of ingenium
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Огляд книги Garrod, R., & Marr, A. (Eds.). (2021). Descartes and the ingenium: the embodied soul in Cartesianism. Leiden: Brill.

academic life academic life

17. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Тетяна Чайка, Аміна Кхелуфi, Ксенія Мирошник
Tetiana Chaika
The Written Word and the Oral Word: Toward an Oral History of Philosophy. Part I. At the Crossroads of Fate: The Secret of the Ancient Rug
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Інтерв’ю Аміни Кхелуфі і Ксенії Мирошник з Тетяною Чайкою, присвячене виник-ненню ідеї усної історії філософії.
18. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Олександр Єременко
Oleksandr Yeremenko
The Philosopher’s Day was first celebrated in Luhansk in 2001
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Повідомлення про перше святкування Дня філософа в Україні.
19. Sententiae: Volume > 43 > Issue: 1
Ілля Давіденко
Illia Davidenko
On friendship, commemorating Dmytro Chyzhevsky's anniversary, and the life of the community
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Повідомлення про заходи на вшанування 130-річного ювілею Дмитра Чижевського 3-4 квітня 2024 р. в Олександрії та діяльність проєкту Майстерня Чижевських.

articles articles

20. Sententiae: Volume > 42 > Issue: 3
Світлана Кузьміна, Людмила Бачуріна
Svitlana Kuzmina
Rousseau in narratives of Kyiv academic philosophers of the late 19th and early 20th centuries
abstract | view |  rights & permissions | cited by
This article aims to reveal the semantic dynamics of narratives on Jean-Jacques Rousseau in the heritage of Kyiv academic philosophers of the 19th and early 20th centuries: Pamfil Yurkevych, Sylvester Gogotskyi, Markellin Olesnitskyi, Mykola Makkaveiskyi, Oleksandr Selikhanovych, and Vasyl Zenkovskyi. As a result of analysis of their manuscripts and printed editions (mostly bibliographic rarities) such as lecture courses, overviews, manuals, lexicons, and critique informational and rhetorical layers of the narratives were separated. Keeping almost the same informational core, Kyiv academicians’ stories on Rousseau differ significantly in terms of rhetoric. While the “older generation” goes into philosophical criticism of the pedagogical ideas of the Swiss thinker as the Stranger, the “younger ones”, limiting themselves to remarks about their controversial nature, represent him as the Self. This difference is due to both personal factors and institutional conditions for the development of Kyiv academic philosophy, as well as changes in the general political situation in the period of the late 19th and early 20th centuries.