Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 31 documents

Show/Hide alternate language

spis treści
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
List Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II
List Ojca Świe˛ tego Jana Pawła II

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stefan Swieżawski Stefan Swieżawski
List gratulacyjny
List gratulacyjny

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Antoni B. Stępień: stanowisko filozoficzne i działalność dydaktyczna
Antoni B. Stępień

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The article presents the philosopher A. B. Stępień (born 1931). In the first part, against the background of philosophical trends of the 20th century, the main components of A. B. Stępień’s philosophical standpoint are characterised. The author of the article includes among them: in epistemology − anti-sceptical, anti-relativist and realist views; in metaphysics − theism and stress on the possibility of rational argumentation for existence of God; in axiology − objectivist views, especially in the field of existence of moral values and norms derived from them. The next part of the article is devoted to a discussion of A. B. Stępień’s didactic activities with a special stress on his contribution to the development of Polish philosophy after World War II.
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Monika Dadia Monika Dadia
Bibliografia prac Antoniego B. Stępnia
Bibliografia prac Antoniego B. Stępnia

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Wojciech Chudy Wojciech Chudy
Problem prawdy w dziele sztuki
The problem of truth in the work of art

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Zagadnienie istnienia świata materialnego w filozofii N. Malebranche’a
The question of the existence of the material world in N. Malebranche’s philosophy

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Włodzimierz Galewicz Włodzimierz Galewicz
O Arystotelesowskiej teorii poznania praktycznego
On the Aristotelian theory of practical cognition

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jerzy Gałkowski Jerzy Gałkowski
Prawda wolności: Uwagi na marginesie encykliki Veritatis splendor Jana Pawła II
The truth of freedom

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Uwagi o specyfice kultury polskiej na przestrzeni dziejów
Remarks on the specificity of Polish culture in history

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Arkadiusz Gut Arkadiusz Gut
O logice predykatów: Analiza logiczno-filozoficzna
On predicate logic

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Wartości epistemiczne: Aktualne kontrowersje w aksjologii nauki
Epistemic values

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
O analogicznym orzekaniu filozoficznych predykatów o Bogu
Über analoge Redeweise von Gott in philosophischer Sprache

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jacek Juliusz Jadacki Jacek Juliusz Jadacki
Kłopoty z prawdą
Troubles with the truth

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Epistemologia w dydaktyce fizyki Komisji Edukacji Narodowej
Epistemology in the teaching of physics by the Commission for National Education

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
Introspekcja jako problem filozoficzny
Introspection as a philosophical problem

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
Prawa nauk przyrodniczych a tezy logiki formalnej i metafizyki
Laws of natural sciences and propositions of formal logic and metaphysics

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Henryk Kiereś Henryk Kiereś
Co się dzieje z estetyką?
What is happening to aesthetics?

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Leon Koj Leon Koj
Sposoby uprawiania filozofii
The ways of practising philosophy

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Jan Krokos Jan Krokos
Pytanie a poznanie w początkach filozofii
Frage und Erkenntnis in den Anfängen der Philosophie

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 50 > Issue: 1
Stanisław Majdański Stanisław Majdański
Między „ontologia˛”, „metafizyką” i „realizmem”: Szkic metafilozoficzny
Między „ontologia˛”, „metafizyką” i „realizmem”

view |  rights & permissions | cited by