Cover of Augustinianum
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 4286 documents


dissertationes
1. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Gianmario Cattaneo Τὰ ἀκριβῆ τῶν ἀντιγράφων: Some Considerations on Eusebius of Caesarea, Severus of Antioch, and the Ending of the Gospel of Mark
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The present article concerns the problem of the different endings of the Gospel of Mark according to Eusebius of Caesarea, Quaestiones ad Marinum, 1, 1-3 and Severus of Antioch, Homily 77, 16, 1, which is largely based on Eusebius’ Quaestiones ad Marinum. The author proposes a new interpretation of Eusebius’ passage by comparing it with what Severus of Antioch says in his Homily. The final chapter deals with a possible allusion to a lost Quaestio ad Marinum in Severus’ Homily.
Bookmark and Share
2. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
John Joseph Gallagher History, Eschatology, and the Development of the Six Ages of the World: Part II: From Tyconius to Bede
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The sex aetates mundi was the central framework of Early Christian, Late Antique, and early medieval Christian eschatology and historiography. This article is the second part of a study of the development and history of this motif. Part I (published in Augustinianum 61, 1 [2021]) summarised the emergence of this framework in biblical and patristic writings up to the late fourth-century, concluding with the work of the North African theologian, Tyconius. The second part of this study investigates the treatment of this subject in the writings of Augustine of Hippo, Dionysius Exiguus, Isidore of Seville, and the Venerable Bede. The majority of the examination is devoted to tracing Augustine’s understanding of the six ages – which was strongly influenced by Tyconius – since Augustine is frequently credited with being the main proponent of this conceptualisation of sacred history. This investigation of Augustine’s writings is mostly focused on De civitate Dei, the work that addresses the six ages framework most thoroughly, but analyses references to this historiography throughout his corpus. The conclusion of this examination argues that Augustine engaged with this commonplace view of history, but only insofar as it points mankind towards reflection of the world to come. This study argues that Isidore is the scholar who should be credited with popularising this notion in the early medieval Latin West. How the developments in calendrical reckoning put forward by Dionysius Exiguus and Bede intersect with and influence the six ages model is also charted. Overall, this study provides an in-depth examination of the six ages of history model in the thought of the fathers of Late Antique and early medieval Latin exegesis, pinpointing key moments in the evolution of the sex aetates model.
Bookmark and Share
3. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Vincenzo Gallorano Il De incarnatione contra Apollinarium, libri duo. La teologia del De incarnatione Christi contra Apollinarium e del De salutari epiphania contra Apollinarium. Elementi di contatto e di divergenza
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Researchers agree on ascribing the De incarnatione Christi contra Apollinarium and the De salutari epiphania contra Apollinarium to two different authors, who probably shared the same theological education. The latter not only uses a mature theological style but shows a better knowledge of Apollinarius of Laodicea and his disciples’ writings. Even though the two authors try to demonstrate the presence of a perfect humanity in Christ, against Apollinarian thought, we can find some important differences in their works concerning the topic of the impeccabilitas of Christ and the relationship between sin and freedom. They explain in a different way the theory of salvation according to Apollinarius: while according to the author of De incarnatione Christi contra Apollinarium the man can save himself through the imitation of Christ, for the other writer salvation has been accomplished only because Christ is devoid of any trace of sin.
Bookmark and Share
4. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Emanuele Di Santo Girolamo, Elvidio e il contesto teologico romano al tempo di Damaso
abstract | view |  rights & permissions | cited by
This essay places the debate between Jerome and Helvidius in the theological context of the Rome of Pope Damasus. It presents the different theological positions of Helvidius and Jerome, highlighting that the literary clash was in the first place centered on asceticism and only later on the question of the perpetual virginity of Mary. The controversy, before being dogmatic, was exegetical in nature and this could explain the absence of an official intervention by Pope Damasus. Referring mainly to the testimony of Ambrosiaster, it is proved in this study that the thought of Helvidius differed from the tradition of the Church in Rome, and that even Jerome innovates with his exegetical solution to the issue of the «brethren of the Lord».
Bookmark and Share
5. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Maria Carolina Campone Vocibus concinentium: musica e canto nell’architettura “politica” di Paolino di Nola
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The analysis of Letter XLV of Paulinus of Nola, addressed to Augustine, shows how the author rebuilds, at its deepest level, the conceptual nucleus of platonic reflection, founded on the notion of “harmony” – with clear mathematical-musical and political implications – which also determines the presence of the cursus of this subject in the letter’s prose. Contrasting this text with others by the Cimitilite ascetic, it is possible to point out a precise line of thought, intended to define an ideal model of society founded on the polysemic value of concinentia through a revival of the common themes that pertain specifically to neoplatonic philosophy.
Bookmark and Share
6. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Oskari Juurikkala The Two Books of God: The Metaphor of the Book of Nature in Augustine
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Augustine is considered one of the originators of the metaphor of the book of nature, but what did he say about it? This article examines all the metaphors with which Augustine seems to refer to the visible world as a divine book. It is found that four of the often-cited passages have a different meaning, but two of them refer to sensible nature as a book. The article further explores how the idea of God’s two books – nature and Scripture – influences Augustine’s literal interpretation of Genesis and his trinitarian theology. Finally, it argues that the ultimate foundation for the Augustinian book of nature should be sought in his theology of the Word.
Bookmark and Share
7. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Fabio Ruggiero Editare il Martinello di Sulpicio Severo: osservazioni testuali sulle Lettere
abstract | view |  rights & permissions | cited by
This article aims to explain and clarify the controversial textual issue over which manuscripts should be preferred in an edition of Sulpicius Severus’ Martinellus. In particular, Ruggiero examines the case of the Letters. Firstly, he shows that there is only one contaminated textual tradition, as proven by the numerous adiaphoristic variants. Secondly, he shows that the manuscripts from the French-German area are superior to those from the Italic peninsula and some insular areas, as they provide a much more elegant and correct text. This is consistent with our knowledge of Sulpicius Severus’ higher literary education. In publishing the Martinellus, it is therefore advisable to follow the variants of the French-German manuscripts, whereas the ones of the Italian manuscripts are to be taken into account only in the case of obvious errors. Consequently, Ruggiero maintains that the editions that predate Halm’s should be rated much more highly than they are.
Bookmark and Share
8. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Elena Zocca Acerba funera. “Pagani” e cristiani di fronte alla morte infantile
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The Funus acerbum is a rite typical of traditional Roman religion and therefore it should not be related to the Christian attitude in the face of the death of children. However, although Christians and Pagans had different ideas about the afterlife, they shared rules about respect for graves, a similar timing in the cult of the dead, and often also the same burial places. This article examines the Pagan sphere and the Christian sphere and highlights similarities and differences. Concerning more specifically Christians, it shows their wide range of attitudes towards infant death, also in relation to thorny question of the paedobaptism. In this sense, the influence of Augustine is reduced at both the theoretical level and, especially, at the level of burial practices.
Bookmark and Share
adnotationes
9. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Vittorino Grossi XLVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019). Nota d’insieme sui paradigmi patristici di “maschile” e “femminile”e del perché del loro interesse
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The patristic period is of particular interest for the theme of “masculine” and “feminine” given the interconnection between the patristic exegesis of the two stories of creation (Gn 1:26-27 and 2:7) and the religious and social culture of the time. Late antiquity parameters of masculine and feminine, however although they are placed beyond the modern questions, cannot be considered completely extraneous from modernity for that path of history that connects human epochs beyond their own determined period. In this note we attempt to summarize the patristic approaches with an overall view, having both, a not too dispersive picture, and also to obtain some elements for further reflections, keeping in mind what Freud already observed «that the concepts “masculine” and “feminine”, whose content appears so devoid of ambiguity to common opinion, belong to the most confused concepts in science».
Bookmark and Share
10. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Paul Mattei À propos d’une récente édition princeps
abstract | view |  rights & permissions | cited by
A critical review of the editio princeps of the Liber Timothei episcopi de Pascha recently published by Pierre Chambert-Protat and Camille Gerzaguet in the coll. Sources chrétiennes. The article questions the editors’ thesis, at length developed in the Introduction, that the text is only the Latin translation, also known by Gregorius of Elvira and St. Augustine, of a Greek treatise apparently due to one Timothy, bishop of Cybistra in Cappadocia during the first half of the IVth century (the translation would be a little later: the original and the version as well ought to be situated around the time of Nicaea, which applied to fixing the Easter date). It tries to show that this thesis, although not implausible, is not however as strong as its promoters imagine, and that several of their arguments are to be rejected or at least to be qualified. This discussion, which forms the main part of the article, is supplemented by two lists of proposed corrections: the first deals with the Latin text and the second, in an appendix, with its French translation.
Bookmark and Share
recensiones
11. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Giovanni Maria Vian Évagre le Pontique, Scholies aux Psaumes, Tome I: Psaumes 1-70; Tome II: Psaumes 71-150, edd. Marie-Josephe Rondeau - Paul Gehin - Matthieu Cassin
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
12. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Juan Antonio Cabrera Montero Stefan Pabst, Das theologische Profil des Julian von Toledo: Das Leben und Wirken eines westgotischen Bischofs des siebten Jahrhunderts
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
13. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Maurizio Girolami Adriana Destro - Mauro Pesce, Il Battista e Gesù. Due movimenti giudaici nel tempo della crisi
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
14. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Roberto Spataro Enrico dal Covolo, «Semi del Verbo» nella storia. Percorsi biblici e patristici dal primo al quinto secolo
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
15. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Juan Antonio Cabrera Montero Josep Vilella Masana, Biografía de Osio de Córdoba
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
16. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Vittorino Grossi Georgiana Huian, Augustin. Le coeur et la crise du sujet
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
17. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Paola Marone Elena Zocca, Infanzia e santità. Un difficile incontro alle origini del cristianesimo
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
18. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Giovanni Maria Vian Francesco Scorza Barcellona, Magi, infanti e martiri nella letteratura cristiana antica
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
19. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Laura Carnevale Exodos. Storia di un vocabolo, edd. Eberhard Bons - Anna Mambelli - Daniela Scialabba
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share
20. Augustinianum: Volume > 61 > Issue: 2
Index Voluminis LXI
view |  rights & permissions | cited by
Bookmark and Share