Augustinianum

Volume 11, Issue 1, April 1971

S. Folgado Flórez
Page 210

Fabro, Cornelio, Esegesi tomistica; – Tomismo e pensiero moderno